Mandatum AM AIFM Oy

Mandatum AM AIFM Oy

Tällä sivulla esitetään Mandatum AM AIFM Oy:n toimintaan liittyviä asiakirjoja. Sivustolla esitetään sekä sijoittajille että rahaston omistamien sijoituskohteiden vuokralaisille ja muille sidosryhmille osoitettuja tietoja.


Yhteystiedot

Mandatum AM AIFM Oy
c/o MAM PL 1221, 00101 Helsinki
fundservices@mandatumam.com

Mandatum Asset Management Oy ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset (”PAI”) kestävyystekijöihin kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU) 2019/2088 (“SFDR”) 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Yhdistetty ilmoitus MAMin ja sen tytäryhtiöiden Mandatum AM AIFM Oy:n ja Mandatum Fund Management S.A.:n sekä MAMin sisaryhtiön Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin löytyy täältä.

Mandatumin kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet on kuvattu täällä:
Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet - Mandatum Asset Management (mandatumam.com)


Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II

Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II on kotimaisiin kiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto, jonka sijoituspolitiikkaan kuuluu sijoittaa erilaisiin hyvää kassavirtaa ja kehityspotentiaalia tarjoaviin kiinteistökohteisiin suomalaisissa kasvukeskuksissa. Rahaston merkinnät on keskeytetty toistaiseksi.

Rahaston tuottotavoite sijoittajille on 8-10 % vuodessa kulujen jälkeen. Mahdollinen kiinteistöjen positiivinen arvonkehitys voi kasvattaa kokonaistuottoa. On kuitenkin huomioitava, että kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskejä. Riskien määrä korkean tuottotason kiinteistöissä on luonnollisesti korkeampi, mutta riskejä pyritään tehokkaasti hallitsemaan keskittymällä hyvään salkunhoitoon vahvan ammattilaistiimin tuella.

Rahasto-osuuden arvo (EUR) 30.6.2024: 116,7726 (Tuotto-osuuksilla korjattu arvo 134,4526).

Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II keskeyttää väliaikaisesti rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät

Mandatum AM AIFM Oy on päättänyt väliaikaisesti keskeyttää Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II:n (Rahasto) rahasto-osuuksien lunastukset ja merkinnät. Keskeytys perustuu yhtiön hallituksen 23.1.2024 tekemään päätökseen. 

Mandatum AM AIFM Oy on ilmoittanut 3.10.2023 siirtävänsä syyskuun 2023 lunastuspäivään kohdistuvien lunastusten maksuajankohtaa Rahaston sääntöjen mukaisesti. Kiinteistötransaktiomarkkinan lähes ennennäkemättömän hiljentymisen seurauksena Rahaston ei ole ollut mahdollista myydä kiinteistöjä järkevään hintatasoon ja siten hankkia riittäviä käteisvaroja lunastusten maksamiseksi.

Kiinteistömarkkinatietoa tuottavan KTI Kiinteistötiedon mukaan vuoden 2023 transaktiomarkkinan volyymi on ollut 64 prosenttia aiempaa vuotta alhaisempi, yhteensä noin 2,6 miljardia euroa1. Kiinteistötransaktiomarkkinan merkittävään hidastumiseen ovat vaikuttaneet korkotason nopea nousu ja rahoituksen saatavuuden vaikeutuminen. Vuoden 2023 transaktiomarkkinan volyymi on vastannut vuoden 2008 finanssikriisin jälkeisiä vuosia, jolloin transaktiomarkkinan koko on myös ollut merkittävästi nykyistä pienempi. Hiljentyneessä markkinassa ostajia on liikkeellä vähemmän ja transaktioprosessit vievät aiempaa pidemmän ajan. 

Salkunhoito on hyödyntänyt käytössään olevia likviditeetinhallintakeinoja. Vallitsevassa tilanteessa Rahasto ei voi ottaa vastaan lunastus- tai merkintätoimeksiantoja, ennen kuin markkinoiden toiminta on riittävässä määrin palautunut normaaliksi. Mandatum AM AIFM Oy:n näkemyksen mukaan rahasto-osuudenomistajien edut edellyttävät lunastusten ja merkintöjen väliaikaista keskeyttämistä. 

Poikkeuksellisen haastavasta likviditeettitilanteesta huolimatta Rahaston omistaman kiinteistöportfolion perusfundamentit ovat kunnossa

Vahvaan kassavirtaan nojautuva strategia on osoittanut defensiiviseksi elementiksi tuottovaatimusten muutoksia ja korkokulujen nousua vastaan. Kiinteistösalkun vuodenvaihteen nettotuotto suhteessa markkina-arvoihin on 8,7 % (ns. alkutuotto). Rahaston taloudellinen käyttöaste on historiallisen korkealla. Vuokrausmarkkina ja uudisvuokraus toimivat hyvällä tasolla ja vuokria korotetaan indeksejä vastaavasti. Rahaston maltillinen lainoitusaste on varmistettu pitkäaikaisella rahoitussopimuksella. Käytössä oleva vieras pääoma on suurimmilta osin suojattu. 

Mandatum AM AIFM Oy arvioi jatkuvasti käytettävissä olevia keinoja käteisvarojen lisäämiseksi. Lunastusten ja merkintöjen väliaikaisen keskeyttämisen perusteiden jatkumista seurataan jatkuvasti Mandatum AM AIFM Oy:n toimesta. Lunastusten ja merkintöjen väliaikainen keskeyttäminen jatkuu niin pitkään kuin väliaikaisen keskeyttämisen perusteet ovat käsillä. Lunastusten ja merkintöjen väliaikainen keskeyttäminen ei edellytä osuudenomistajilta aktiivisia toimenpiteitä.

Lisätiedot:

Lisätietoja saat tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta fundservices@mandatumam.com.  

1 KTI Kiinteistötieto: Vuoden 2023 kiinteistökauppavolyymi jäi 2,6 miljardiin euroon (https://kti.fi/vuoden-2023-kiinteistokauppavolyymi-jai-26-miljardiin-euroon)

Sijoittamiseen sisältyy aina riskejä. Tarkemmat riskikuvaukset löytyvät Rahaston tuotemateriaaleista tältä sivulta.

Aikaisempi tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoittamiseen liittyy riskejä, ja sijoittajan tulee perehtyä rahastodokumentaatioon, josta löytyvät rahaston täydelliset riskikuvaukset.

Erikoissijoitusrahasto Mandatum AM Suomi Kiinteistöt II:n sääntöjä ja muita näihin liittyviä asiakirjoja päivitetään. Päivitykset tulevat voimaan 19.12.2023. Uudet asiakirjat esitetään tämän tiedotteen alalaidassa linkkeinä.

  1. Avaintietoasiakirja
  2. Rahaston säännöt
  3. Olennaiset ja riittävät tiedot 
  4. Kestävyydestä annettavat tiedot
  5. MAM-SFDR website disclosure Finland Properties II  (in English)

 


Vain ammattimaisille sijoittajille

Mandatum AM Growth Equity II

Kasvuinvestointeja skaalautuviin Pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin, suomalaisiin yrityksiin keskittyen.

Rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti MAM Growth Equity II Ky (”GE II”) sijoittaa Pohjoismaisiin kasvuyhtiöihin, jotka ovat ohittaneet start-up-vaiheen. Rahaston sijoituskohteiksi valikoidaan yhtiöitä, jotka hakevat kasvupääomaa yhtiön liiketoiminnan kansainväliseen kasvuun. GE II on toinen vuosikerta MAM:n kasvupääomastrategiasta, joka aloitettiin vuonna 2020. Sijoitusstrategiaa ei ole rajattu tiettyyn teollisuuden alaan, vaikka keskittyykin valikoituihin teemoihin. Keskimääräinen sijoitus kohdeyhtiöön vaihtelee 10 ja 30 miljoonan euron välillä. Huomattavan kokoiset sijoitukset mahdollistavat GE II:n erottumisen verrokeistaan tarjoamalla ratkaisun, johon harva paikallinen toimija pystyy vastaamaan.

Rahaston käytännönläheinen lähestymistapa, yhdistettynä merkittävään sijoituskykyyn ja aktiiviseen yhtiöiden liiketoiminnan tukeen on otettu hyvin vastaan kohdeyhtiöissä. Salkunhoitajana toimivan Mandatum Asset Management Oy:n Private Equity-tiimi on joustava transaktioiden rakenteissa; kohdeyhtiöille on tarjolla useita erilaisia pääomitusvaihtoehtoja, joissa voidaan yhdistellä sopiva rakenne tarjoten uutta kasvupääomaa ja likviditeettiä nykyisille omistajille.

Strategialla on pitkä tausta pohjoismaalaisissa vähemmistösijoituksissa, ja siinä hyödynnetään konsernimme syvää kokemusta yli 30 vuodelta. Tämä pitkäaikainen historia on tuonut laajan verkoston korkealaatuisia suhteita ja kumppanuuksia muiden sijoittajien, hallinnointitiimien ja portfolioyhtiöiden kanssa.Legal disclaimer

Welcome to Mandatum AM AIFM Ltd’s Alternative Investment Funds website

Before you proceed by choosing the right option for you, please take a moment to review and accept the information below.

The investment funds and the information contained on this website are intended solely for prospective investors from the jurisdictions where these investment funds have been passported and authorized for sale. Such jurisdictions are Denmark, Finland, France, Netherlands , Norway, Spain and Sweden. Please note that all funds may not be passported and authorized for sale in all these jurisdictions. It is your responsibility to be aware of the applicable laws and regulations of your country of residence. Further information is available in the Prospectus or other constitutional document for each fund.

By clicking the Yes below, you accept that you are residing in one of the jurisdictions mentioned herein.

The information contained on this website is provided solely for informational purposes and has no contractual value. It should not be construed as an offer or solicitation for the purchase or sale of interest in any fund mentioned herein.

If you’re not a resident in one of the jurisdictions mentioned above, we kindly ask you to click No below and contact your sales representative for any specific questions.

Are you resident in one of the jurisdictions mentioned herein:

No