Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet

Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet

Mandatum sijoittaa asiakkaidensa varoja vastuullisesti ja kestävyysriskien huomioiminen on keskeinen osa sijoitus- ja riskienhallintaprosessia. Mandatum uskoo, että kestävästi toimivien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden arvopaperit tuottavat pitkällä aikavälillä paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Tämän vuoksi Mandatum huomioi kestävyysriskit osana sijoituksia koskevaa päätöksentekoprosessia ja monitoroi sijoituksia jatkuvasti myös kestävyystekijöiden näkökulmasta.

Mandatumin tekemissä sijoituspäätöksissä huomioidaan sen sijoituspäätösten haitallisia vaikutuksia määriteltyihin kestävyystekijöihin nähden asetuksen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (EU2019/2088, jatkossa SFDR) mukaisesti. Tämä ilmoitus liittyy asetuksen 4(1) artiklaan.

Lisätietoja Mandatumin vastuullista sijoittamista koskevasta lähestymistavasta löytyy vastuullisen sijoittamisen politiikasta. Vastuullisen sijoittamisen politiikka sitoo Mandatumin henkilöstöä, ja sen tavoitteena on ohjata sijoitustoimintaan osallistuvien henkilöiden päivittäistä toimintaa kestävyysriskien ja -tekijöiden huomioimiseksi. Politiikan hyväksyvät Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön ja Mandatum Asset Managementin hallitukset ja vastuu sen toteuttamisesta on yhtiöiden johtoryhmillä.

Ilmoitus haitallisista kestävyysvaikutuksista

Mandatum Henkivakuutusyhtiö (LEI-tunnus 743700YZJJL0X6MH2U02) ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin tässä ilmoituksessa kuvatulla tavalla. Yksityiskohtainen ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista ajanjaksolta 1.1.– 31.12.2022 julkaistaan verkkosivuilla 30.6.2023 mennessä ja se tarkistetaan vuosittain.

Mandatum Asset Management Oy (LEI-tunnus 743700CTALP9F3ZBBB71), ei tällä hetkellä huomioi sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia kestävyystekijöitä, koska sen sijoituskohteista saadut tiedot eivät ole vielä riittävällä tasolla täyden pääasiallisista haitallisista vaikutuksista koskevan ilmoituksen tekemiseen. Mandatum Asset Management Oy arvioi asemaansa vuosittain ja arvioi parhaillaan kykyään kehittää prosessiaan pääasiallisten haitallisten kestävyystekijöiden huomioimiseen liittyen.

Sisäisiin asianmukaisen huolellisuuden toimintaperiaatteisiimme sisältyvät näiden haitallisten kestävyysvaikutusten osalta erityisesti alla kuvatut seikat.

Pääasiallisten haitallisten vaikutusten tunnistaminen ja priorisointi

Mandatum on sisällyttänyt kestävyysanalyysin sijoitusprosesseihinsa ja seuraa salkkujensa kaikkia sijoituskohteita.

Likvidien sijoitusten osalta seuranta on jatkuvaa. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta sijoituskohteiden kestävyyden arvioinnissa keskitytään sijoituksen tekohetkellä suoritettavaan analyysiin, mutta myös sijoitusten kestävyyttä seurataan säännöllisesti.

Sijoituskohteen riskejä analysoidessaan Mandatum ottaa kestävyystekijät huomioon osana kokonaisuutta. Mandatum hyödyntää päätöksenteossa sekä negatiivista että positiivista seulontaa ottaen huomioon eri omaisuuslajien erityispiirteet.

Sijoituksia voidaan tehdä myös painottamalla tiettyjä kestävyysteemoja, kuten ilmastonmuutosta ja ilmastoriskiä.

Lisätietoja on Mandatumin vastuullisen sijoittamisen politiikassa, joka on saatavilla täällä.

 

Pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset ja niihin liittyvät toimet

  • Mandatum ottaa SFDR:n ja sen nojalla kulloinkin annettavan sääntelyn huomioon sijoitusprosesseissaan.
  • Suoriin osake- ja korkosijoituksiin, joiden katsotaan edistävän ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia tai olevan tiedonantoasetuksessa määriteltyjä kestäviä sijoituksia, sovelletaan asianmukaisia rajoituksia ja menettelyjä, kuten tiukempia tietojen antamista koskevia velvollisuuksia.
  • Jos rahastoon sisältyvä sijoituskohde ei enää täytä kriteerejä, joita on päivitetty pääasiallisten haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottamiseksi, Mandatum myy sijoituksen viimeistään kuuden kuukauden kuluessa.

Osakkeenomistajavaikuttamispolitiikat

  • Mandatum noudattaa äänioikeuksia ja vaikuttamista koskevaa politiikkaansa, jossa esitetään oikeudelliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset sekä niihin liittyvät toimet, joita Mandatum noudattaa täyttääkseen osakkeenomistajavaikuttamista ja äänioikeuksien käyttöä koskevat velvollisuutensa osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin ja muiden asiaa koskevien sääntelyyn perustuvien vaatimusten mukaisesti. Äänioikeuksia ja vaikuttamista koskeva politiikka on saatavilla täällä.

Kansainvälisten standardien ja liiketoimintaan liittyvien käytännesääntöjen noudattaminen

  • Vuonna 2011 Mandatum allekirjoitti YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI), joiden mukaan Mandatum on sisällytettävä kestävyystekijät sijoitusanalyysiin ja sijoituksia koskeviin päätöksentekoprosesseihin sekä oltava aktiivinen omistaja ja sisällytettävä kestävyystekijät omistajuuskäytäntöihinsä.
  • Vuonna 2015 Mandatum liittyi Portfolio Decarbonization Coalition (PDC) -verkostoon, joka pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeä maailmanlaajuisesti, ohjaamaan pääomaa yrityksiin, joiden päästöt ovat pienempiä ja kehittämään menetelmiä sijoitusten hiilijalanjäljen pienentämiseen.
  • Vuonna 2016 Mandatum liittyi Montréal Pledge -aloitteeseen, jossa yhtiö sitoutuu mittaamaan ja raportoimaan sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain. Sijoitusten hiilijalanjälki ilmoitetaan sekä absoluuttisesti että suhteessa yleiseen markkinaindeksiin, jotta hiilijalanjäljen kehittymistä on helpompi ymmärtää ja verrata sekä toimialan kehitykseen että ajan mittaan.

Edellä esitetyn lisäksi Mandatum ottaa kaikkien rahastojensa osalta huomioon kestävyysriskien haitalliset vaikutukset siltä osin kuin kyseiset riskit ovat olennainen osa muita riskejä, kuten markkinariskiä tai operatiivista riskiä.

 

Kestävyysriskit ja palkitseminen

Mandatumilla on palkitsemispolitiikka, joka on johdonmukainen moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä. Mandatum ei kannusta riskinottoon, joka on ristiriidassa hoidettujen sijoitustuotteiden riskiprofiilin kanssa. Mandatum katsoo, että kestävyysriskien ja yhtiön oman sijoitustoiminnan haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottaminen on ratkaisevan tärkeää Mandatum-konsernin pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Palkitsemisrakenteeseen sisältyy siksi toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottaminen otetaan asianmukaisesti huomioon asianomaisten työntekijöiden palkitsemisessa.