Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet

Kestävyysriskeihin liittyvät Mandatumin toimintaperiaatteet

Mandatum (Mandatum Oyj tytäryhtiöineen, jäljempänä myös Mandatum-konserni) sijoittaa asiakkaidensa varoja vastuullisesti ja kestävyysriskien huomioiminen on keskeinen osa sijoitustoimintaa, sijoitusneuvontaa ja riskienhallintaprosessia.

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Mandatum uskoo, että kestävästi toimivien yritysten ja liikkeeseenlaskijoiden arvopaperit tuottavat pitkällä aikavälillä paremmin suotuisampien kasvunäkymien ja ennustettavamman kustannuskehityksen ansiosta. Tämän vuoksi Mandatum huomioi kestävyysriskit osana sijoituksia koskevaa päätöksentekoprosessia ja monitoroi sijoituksia jatkuvasti myös kestävyystekijöiden näkökulmasta tällä sivulla kuvattujen toimintaperiaatteiden mukaisesti. Sijoitustoiminnan lisäksi kestävyysriskeihin liittyviä toimintaperiaatteita sovelletaan sijoitusneuvontaan. Sijoitusneuvontaa antaessaan Mandatum Asset Management Oy selvittää asiakkaan kestävyysmieltymykset ja pyrkii suosittelemaan asiakkaalle tämän kestävyysmieltymyksiä vastaavia sijoituskohteita.

Lisätietoja Mandatum-konsernin vastuullista sijoittamista koskevasta lähestymistavasta ja kestävyysriskeistä löytyy vastuullisen sijoittamisen politiikasta. Vastuullisen sijoittamisen politiikka sitoo Mandatumin henkilöstöä, ja sen tavoitteena on ohjata sijoitustoimintaan osallistuvien henkilöiden päivittäistä toimintaa kestävyysriskien ja -tekijöiden huomioimiseksi. Politiikan hyväksyvät Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön, Mandatum Asset Management Oy:n ja Mandatum AM AIFM Oy:n hallitukset ja vastuu sen toteuttamisesta on yhtiöiden johtoryhmillä.

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin (Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö)

Mandatum Henkivakuutusyhtiö (LEI-tunnus 743700YZJJL0X6MH2U02) ottaa huomioon sijoituspäätöstensä pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin kestävän rahoituksen tiedonantoasetuksen (EU) 2088/2019 (”SFDR”) artiklan 4(1) mukaisesti. Yksityiskohtainen ilmoitus pääasiallisista haitallisista vaikutuksista julkaistaan verkkosivuilla vuosittain 30. kesäkuuta mennessä. Ajanjaksoa 1.1.–31.12.2022 koskeva ilmoitus Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiön sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin on luettavissa täällä.

Sijoituspäätösten tai sijoitusneuvonnan pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin ei oteta huomioon (Mandatum Asset Management Oy ja Mandatum AM AIFM Oy)

Mandatum Asset Management Oy (LEI-tunnus 743700CTALP9F3ZBBB71) ei tällä hetkellä huomioi sijoituspäätöstensä tai sijoitusneuvontansa mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin, koska sen sijoituskohteista saadut tiedot eivät ole vielä riittävällä tasolla täyden pääasiallisista haitallisista vaikutuksista koskevan ilmoituksen tekemiseen. Mandatum Asset Management Oy arvioi asemaansa vuosittain ja arvioi parhaillaan kykyään kehittää prosessiaan kestävyystekijöihin kohdistuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimiseen liittyen.

Mandatum AM AIFM Oy (LEI-tunnus 74370009M5PH2U529B26) ei tällä hetkellä huomioi sijoituspäätösten pääasiallisia haitallisia kestävyystekijöitä SFDR 4 artiklan mukaisella tavalla, koska sen sijoituskohteista saadut tiedot eivät ole vielä riittävällä tasolla täyden PAI-ilmoituksen tekemiseen. Mandatum AM AIFM Oy arvioi asemaansa vuosittain ja arvioi parhaillaan kykyään kehittää prosessiaan pääasiallisten haitallisten kestävyystekijöiden huomioimiseen liittyen.

Kestävyysriskien tunnistaminen ja priorisointi

Mandatum on sisällyttänyt kestävyysanalyysin sijoitusprosesseihinsa ja seuraa salkkujensa sijoituskohteita vastuullisen sijoittamisen politiikan ja tuotekohtaisten kriteerien mukaisesti.

Likvidien sijoitusten osalta seuranta on jatkuvaa. Vaihtoehtoisten sijoitusten osalta sijoituskohteiden kestävyyden arvioinnissa keskitytään sijoituksen tekohetkellä suoritettavaan analyysiin, mutta useiden tuotteiden osalta sijoituskohteisiin liittyviä kestävyystekijöitä seurataan sijoituksen elinkaaren aikana säännöllisesti.

Sijoituskohteen riskejä analysoidessaan Mandatum ottaa kestävyystekijät huomioon osana kokonaisuutta. Mandatum hyödyntää päätöksenteossa sekä negatiivista että positiivista seulontaa ottaen huomioon eri omaisuuslajien erityispiirteet.

Sijoituksia voidaan tehdä myös painottamalla tiettyjä kestävyysteemoja, kuten ilmastonmuutosta ja ilmastoriskiä.

Lisätietoja kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden huomioimisesta on saatavilla Mandatumin vastuullisen sijoittamisen politiikassa, joka on saatavilla täällä. Kestävyysriskien ja kestävyystekijöiden huomioinnissa on omaisuuslaji- ja tuotekohtaisia eroja, joista saat tarkempaa tietoa tuotteiden virallisesta dokumentaatiosta. Mandatumin tuoteportfoliossa on myös yksittäisiä tuotteita, joissa kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä ei huomioida.

Osakkeenomistajavaikuttamispolitiikat

Mandatumin omaisuudenhoitajana toimiessaan Mandatum Asset Management Oy noudattaa äänioikeuksia ja vaikuttamista koskevia vaikuttamisperiaatteitaan, joissa esitetään oikeudelliset ja sääntelyyn perustuvat vaatimukset sekä niihin liittyvät toimet, joita Mandatum Asset Management Oy noudattaa täyttääkseen osakkeenomistajavaikuttamista ja äänioikeuksien käyttöä koskevat velvollisuutensa osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin ja muiden asiaa koskevien sääntelyyn perustuvien vaatimusten mukaisesti. Äänioikeuksia ja vaikuttamista koskevat vaikuttamisperiaatteet ovat saatavilla täällä.

Kestävyysriskit ja palkitseminen

Mandatumilla on konserniyhtiöitä velvoittava palkitsemispolitiikka, joka on johdonmukainen moitteettoman ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa ja edistää sitä. Mandatum ei kannusta riskinottoon, joka on ristiriidassa hoidettujen sijoitustuotteiden riskiprofiilin kanssa. Mandatum katsoo, että kestävyysriskien ja yhtiön oman sijoitustoiminnan haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottaminen on ratkaisevan tärkeää Mandatum-konsernin pitkän aikavälin menestyksen kannalta. Palkitsemisrakenteeseen sisältyy siksi toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että kestävyysriskien ja haitallisten kestävyysvaikutusten huomioon ottaminen otetaan asianmukaisesti huomioon asianomaisten työntekijöiden palkitsemisessa.